La seguretat al núvol o Cloud Security s’ha convertit en un tema molt rellevant per a les empreses de tot el món. Amb la creixent popularitat del núvol per emmagatzemar i processar dades, és fonamental que les empreses s’assegurin que la seva informació estigui protegida adequadament. En aquest article, analitzarem els principals desafiaments de seguretat al núvol i les millors pràctiques per garantir una ciberseguretat Cloud efectiva.

 

Protecció de dades al Cloud

Un dels majors desafiaments de seguretat al núvol és la protecció de dades corporatives sensibles. Amb el núvol, les dades s’emmagatzemen en servidors de tercers, cosa que significa que les empreses han de confiar en la seguretat d’aquests proveïdors de serveis. Per aquesta raó, és important triar proveïdors de núvol de confiança i verificar que compleixin amb els estàndards de seguretat establerts.

 

Ciberseguretat contra malware i altres desafiaments

Un altre desafiament important és la protecció contra atacs de malware i ransomware. Els atacants poden utilitzar diverses tècniques per infiltrar-se al núvol i comprometre la seguretat Cloud, cosa que pot portar a la pèrdua de dades crítiques i la interrupció dels serveis. Per tant, és important que les empreses implementin mesures de seguretat adequades, com l’autenticació multifactorial, l’encriptació de dades i la detecció i prevenció d’intrusions.

La gestió d’identitats i accessos és un altre aspecte fonamental de la seguretat al núvol. Aquesta es refereix a la capacitat d’una organització per controlar i gestionar l’accés als seus recursos de núvol per part dels seus empleats, contractistes i clients. És important que les empreses implementin polítiques de seguretat adequades per garantir que només els usuaris autoritzats tinguin accés als recursos del núvol.

A més d’aquests desafiaments, hi ha altres aspectes importants a considerar en la seguretat Cloud, com la gestió de la recuperació davant desastres i la continuïtat del negoci. La gestió de les persones es refereix a l’aplicació d’actualitzacions de seguretat als sistemes i aplicacions de núvol per garantir que estiguin protegits contra vulnerabilitats conegudes.

La recuperació davant desastres (Disaster Recovery Site) i la continuïtat del negoci es refereixen a la capacitat d’una organització per recuperar-se ràpidament d’un incident de seguretat i continuar amb les seves operacions comercials normals.

“És importantíssim que les empreses avaluïn els riscos de seguretat, triïn proveïdors de confiança i apliquin mesures que incrementin la seguretat corporativa".

David Gómez
Soci i Gerent a OnWork IT & Cloud

Cita David Gomez OnWork

Seguretat al núvol: millors pràctiques

A continuació, es presenten algunes de les millors pràctiques per garantir una seguretat al núvol efectiu:

1.    Avaluar els riscos de seguretat

És important que les empreses realitzin una avaluació de riscos per identificar les possibles amenaces i vulnerabilitats de seguretat al núvol. Això permetrà a les empreses implementar mesures de seguretat adequades i prendre decisions informades sobre la selecció de proveïdors de núvol.

2.    Elegir proveïdors de núvol de confiança

És fonamental que les empreses triïn proveïdors de núvol que compleixin amb els estàndards de seguretat i que tinguin una sòlida reputació al mercat.

3.    Implementar l’autenticació multifactor

L’autenticació multifactor proporciona una capa addicional de seguretat en requerir múltiples factors d’autenticació per accedir als recursos del núvol.

4.    Seguretat amb l’encriptació de dades

L’encriptació de dades és una mesura essencial per protegir la informació confidencial al núvol. Les empreses s’han d’assegurar que les dades emmagatzemades al núvol estiguin encriptades i que només els usuaris autoritzats tinguin accés a les claus de xifrat.

5.    Implementar detecció i prevenció d’intrusions

Les empreses han d’implementar solucions de detecció i prevenció d’intrusions per detectar i respondre als atacs de seguretat al núvol. Aquestes solucions han de ser capaces d’analitzar el trànsit de xarxa i detectar comportaments sospitosos en temps real.

6.    Implementar polítiques de gestió d’identitats i accessos

Les empreses han d’implementar polítiques de gestió d’identitats i accessos per controlar i gestionar l’accés als recursos del núvol. Això inclou l’autenticació d’usuaris, l’assignació de rols i permisos i el monitoratge d’activitats d’usuari.

7.    Realitzar proves de seguretat regulars

Les empreses han de realitzar proves de seguretat regulars per avaluar l’eficàcia de les seves mesures de seguretat al núvol. Això inclou proves de penetració o pentesting, avaluacions de vulnerabilitats i simulacions d’atacs.

8.    Mantenir actualitzats els pegats de seguretat

Les empreses han de mantenir actualitzats els pegats de seguretat en els seus sistemes i aplicacions de núvol per protegir-se contra vulnerabilitats conegudes.

9.    Implementar plans de recuperació davant desastres

Les empreses han d’implementar plans de recuperació davant desastres per garantir que puguin recuperar-se ràpidament d’un incident de seguretat i minimitzar l’impacte en les seves operacions comercials.

10.  Capacitar els empleats

Els empleats han de ser capacitats en mesures de seguretat al núvol per assegurar-se que comprenguin la importància de la seguretat i segueixin les polítiques i procediments de seguretat establerts.

 

En conclusió, la seguretat al núvol és fonamental per protegir la informació confidencial d’una empresa i garantir la continuïtat del negoci. Les empreses han d’implementar mesures de seguretat adequades i seguir les millors pràctiques per garantir una seguretat Cloud efectiva.

Això inclou l’avaluació de riscos, l’elecció de proveïdors de núvol de confiança, la implementació de mesures d’autenticació i encriptació, la gestió d’identitats i accessos, la implementació de detecció i prevenció d’intrusions, la realització de proves de seguretat regulars, el manteniment de pegats de seguretat actualitzats, la implementació de plans de recuperació davant desastres i la capacitació dels empleats. En seguir aquestes pràctiques, les empreses poden protegir la seva informació confidencial i garantir la continuïtat del negoci en l’entorn del núvol.

Hola! Deixa'ns les teves dades i ens posarem en contacte